Kosten

Onze transparante tarieven

De staat van kosten en ereloon omvat bij ons drie elementen: het ereloon, de (kantoor)kosten en de gerechtskosten en uitgaven.

Ereloon

Het ereloon is de geldelijke vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Er bestaan drie manieren voor de berekening van het ereloon dewelke op voorhand met de klant worden besproken.

a) Vergoeding per uur

Het ereloon wordt berekend op grond van de gepresteerde uren of aanrekenbare uren waarin zijn begrepen: de puur juridisch arbeid (bv. consultatie, opstellen conclusies, verlenen adviezen, studie dossier), de vacaties (bv. verplaatsingsduur, wachttijden voor de rechtbanken, bezoek in gevangenis), pleidooien.

Het uurtarief bedraagt € 120 excl. BTW (145,20 € incl. BTW).

b) Vergoeding naargelang de waarde van de zaak

Dit is een percentage op het in geld gewaardeerde belang van de zaak. Het ereloon wordt in voorkomend geval gerekend per schijf overeenkomstig de onderstaande schaal:

  • 15%: van 0 tot 7.000 euro
  • 10%: van 7.001 tot 62.000 euro
  • 8%: van 62.001 tot 148.000 euro
  • 6%: van 148.001 tot 297.500 euro
  • 4%: meer dan 297.500 euro

c) Vergoeding per prestatie

Er wordt een forfaitair bedrag berekend op basis van het gemiddelde ereloon voor soortgelijk zaken. Als de de te leveren prestaties vooraf kunnen bepaald worden, dan kan er een forfaitair bedrag met de advocaat afgesproken worden.

Kosten

De kantoorkosten of kosten van de advocaat zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een hem toevertrouwde opdracht voor rekening van de cliënt heeft gemaakt.

Opening dossier: 50 euro excl. BTW (60,50 € incl. BTW) per dossier

Het forfait dat aangerekend wordt voor de opening van een dossier dekt onder meer de kosten van het inbrengen van de dossiergegevens in de computer, de fysieke creatie van een dossiermap en haar inlegmappen en het aanbrengen van bepaalde gegevens op de dossiermap.

Uitgaande correspondentie: 11 euro exl. BTW (13,31 € incl. BTW) per bladzijde

Deze kost dekt in de eerste plaats het typwerk per pagina voor brieven, faxen, e-mails, conclusies, dagvaardingen, enz. Daarnaast is daarin ook de kostprijs verrekend voor het papier, de inkt en de verzendkosten.

Kopieën en inkomende faxen / e-mails: 0,40 euro excl. BTW (0,48 € incl. BTW) per bladzijde

De kosten voor het kopiëren bestaan uit de inkt, het papier en de manuele arbeid van het kopiëren en sorteren.

De verplaatsingskosten: 0,50 euro exl. BTW (0,61 € incl. BTW) per afgelegde kilometer

De verplaatsingskosten per kilometer zijn deze die aangerekend worden voor verplaatsingen met de auto.

Gerechtskosten en uitgaven

De gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden steeds precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Terugbetaling advocaatkosten

Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij ( = ‘verhaalbaarheid van de erelonen’ ).

Deze tussenkomst is forfaitair. Het is de rechter die het precieze bedrag zal bepalen. Het bedrag, zowel het basisbedrag als het minimum- en het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding staat in het KB van 26 oktober 2007.

In beginsel kent de rechter het basisbedrag toe. Als minstens één van de partijen hierom vraagt kan de rechter, op basis van 4 in de wet opgesomde gronden, het basisbedrag verlagen of verhogen binnen de grenzen van het minimum en het maximum. De rechter moet zijn beslissing in geval van verhoging of verlaging van het basisbedrag motiveren.

Bij zijn beoordeling houdt de rechter rekening met:

  • de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te verminderen;
  • de complexiteit van de zaak;
  • de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij;
  • het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

De in het ongelijk gestelde partij die van de tweedelijns juridische bijstand (pro Deo) geniet, wordt slechts tot het minimumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding veroordeeld, tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie.

Kostenloze juridische bijstand

Als uw inkomen binnen bepaalde grenzen ligt, dan kan u beroep doen op volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Contacteer ons voor de huidige inkomensgrenzen.

Er wordt rekening gehouden met het volledige gezinsinkomen.

Bij een verzoek tot kosteloze juridische bijstand dient u een attest gezinssamenstelling en recente inkomstenbewijzen (bv. loonfiches, attest werkloosheidskas) te voegen.