Rechtsgebieden

Schuldbemiddeling

Checklist eerste contact

Als u een verzoekschrift collectieve schuldenregeling door ons wenst te laten opstellen , is het nuttig om volgende documenten aan de advcoaat te bezorgen:

 • attest samenstelling gezin (niet ouder dan 1 maand)
 • attest van woonst
 • kopie van de identiteitskaart
 • laatste belastingsaanslagbiljet
 • inkomstenbewijs (zie hiernaast voor uitleg)
 • bewijs van alle schulden + inventaris van schulden (met telkens: naam + adres schuldeiser en het bedrag van de schuld)
 • inventaris van roerende goederen
Ons kantoor oefent de algemene rechtspraktijk uit en heeft ook ervaring in verschillende andere rechtsgebieden.

Advies, info of hulp nodig?

Bel ons: 089 71 57 84

Mail ons: info@christoffelsadvocaten.be

De collectieve schuldenregeling dient om de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden

U kan door ons een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling laten opstellen en neerleggen.


Wat is een inkomstenbewijs?

Voor elke uitbetalende instelling/werkgever dient de naam met volledig adres en bedrag opgelijst te zijn. Verder bestaat het inkomstenbewijs uit een document (of verzameling van documenten) waarin,  volgende informatie terug te vinden is:

 • loon/uitkering/pensioen: afschrift van loonbrief / attest uikeringsinstelling
 • instelling/firma die vakantiegeld uitkeert
 • instelling/firma die eindejaarspremie uitkeert
 • instelling die kinderbijslag uitkeert
 • persoon / instelling die onderhoudsgelden betaalt
 • persoon die huurgelden betaalt

Andere relevante aspecten die impact kunnen hebben

U dient te weten dat onderstaande aspecten tevens een impact kunnen hebben:

 • diploma / genoten opleiding
 • werkervaring
 • reden van stopzetting werk
 • reden van ontstaan schuldenlast
 • inspanningen omtrent actief zoeken naar werk
 • handelaar?
 • gehuwd? huwelijkscontract?
 • wettelijke samenwoning?
 • feitelijke samenwoning?
 • minderjarige kinderen?
 • meerderjarige kinderen ten laste?
 • onroerend goed?
 • zicht- en spaarrekeningen?
 • lijsten met maandelijkse / jaarlijkse uitgaven
 • is er iemand die zich borg gesteld heeft voor u?
 • zijn er betwiste schulden / procedures voor rechtbank?
 • is er loonbeslag?

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

 • Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
 • Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
 • Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
 • Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
 • Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.