Rechtsgebieden

Incasso's

Checklist eerste contact

Om een incassoprodure op te starten zijn volgende documenten nuttig:

 • de offerte / de overeenkomst
 • de factuur
 • de algemene factuur- of verkoopsvoorwaarden
 • al verzonden aanmaningen

Als u beschikt over een of meerdere van deze documenten, dan kan u deze best bij of na een eerste contact bezorgen aan de advocaat.

Ons kantoor oefent de algemene rechtspraktijk uit en heeft ook ervaring in verschillende andere rechtsgebieden.

Advies, info of hulp nodig?

Bel ons: 089 71 57 84

Mail ons: info@christoffelsadvocaten.be

Bij een incassozaak geeft de cliënt aan de advocaat opdracht om een nog openstaande factuur/schuld bij iemand in te vorderen.

Er is geen betwisting over de grond van de vordering. Het dossier betreft het invorderen van de schuld en geen andere juridische betwistingen zoals bv contractuele geschillen, geschillen over de slechte uitvoering van de opdracht, gebreken in de uitgevoerde werken,…


Procedure bij incasso tussen handelaars

Sinds juli 2016 is er een nieuwe procedure mogelijk voor de invordering van onbetwiste schulden tussen handelaars (artikel 1394/20 ev. Ger.W.).

De gerechtsdeurwaarder betekent onmiddellijk een aanmaning aan de debiteur. Vervolgens kan de debiteur binnen een maand via een toegevoegd antwoordformulier betwisten (gemotiveerd!) of betalingsfaciliteiten vragen.

Als er niet gemotiveerd betwist is, dan kan de gerechtsdeurwaarder vanaf 8 dagen na de termijn van een maand een PV van niet-betwisting opstellen en dit vervolgens uitvoeren zoals bij een vonnis.

De 10 stappen bij een incasso

1. Opstart dossier

 • Verzamelen nodige stukken en gegevens
 • Opening dossier

2. Solvabiliteitsonderzoek

 • Nagaan hoe debiteur er financieel voorstaat
 • Is er geen (dreigend) faillissement?

3. Berekening vordering

Vordering bestaat uit 3 elementen:

 • Hoofdsom
 • Intresten
 • Forfaitaire schadevergoeding

4. Aanmaning

Opstellen aanmaning met:

 • Uitdrukkelijke ingebrekestelling van debiteur
 • Vordering van hoofdsom, intresten en forfaitaire schadevergoeding
 • Termijn om te betalen uiterlijk binnen 15 dagen
 • Mededeling dat bij gebrek aan tijdige betaling een gerechtelijke procedure opgestart wordt

5. Dagvaarding

 • Dagvaarding via de gerechtsdeurwaarder
 • Debiteur ontvangt een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder om naar de rechtbank te gaan

6. Rechtbank

Op de zitting van de rechtbank vraagt de advocaat een vonnis waarbij de debiteur veroordeeld wordt tot betaling van:

 • Hoofdsom, intresten en forfaitaire schadevergoeding
 • Deurwaarderskosten
 • Rechtsplegingsvergoeding

7. Vonnis

De advocaat ontvangt van de rechtbank een vonnis met veroordeling debiteur

8. Uitvoering

 • De advocaat bestelt een expeditie van het vonnis bij de rechtbank
 • De advocaat maakt de expeditie over aan de gerechtsdeurwaarder om het vonnis uit te voeren (betekening, beslaglegging …)

9. Ontvangen en doorstorten gelden

De advocaat stort de ontvangen gelden onmiddellijk door naar de cliënt na afhouding van de kosten en erelonen.

10. Afsluiten dossier

Klassering en archivering dossier

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

 • Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
 • Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
 • Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
 • Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
 • Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.