Algemene voorwaarden

Lees ook:
- Privacy beleid
- Cookie beleid

Artikel 1

Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de cliënt en de advocaat, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2

De advocaat behandelt het dossier van zijn cliënt zorgvuldig met beroepsernst.

De advocaat verbindt niet tot een bepaald resultaat, maar wel tot het leveren van alle mogelijke inspanningen (inspanningsverbintenis).

Artikel 3

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht alle nuttige informatie aan de advocaat.

Elke aankoop via de website betekent de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de cliënt.

De advocaat behoudt zich het recht voor zijn diensten op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de cliënt gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot een voorgaande betaling door de cliënt.

Artikel 4

Bij de aanvang van de opdracht kan de advocaat aan de cliënt een provisie vragen. De cliënt betaalt de provisienota ten laatste binnen acht dagen na ontvangst op de kantoorrekening van Christoffels Advocaten.

De advocaat factureert de prestaties en kosten op geregelde tijdstippen (per maand, per kwartaal of per semester, afhankelijk van de aard van de zaak).

Elke kosten- en ereloonnota omvat een detail van de prestaties en kosten van de betrokken periode.

De cliënt betaalt een ereloonnota/factuur, behoudens anders overeengekomen, binnen de vijftien dagen op de kantoorrekening van Christoffels Advocaten.

Een online aankoop via de website is conctant betaalbaar bij de aankoop.

Elke onbetaalde ereloonnota/factuur wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestellin verhoogd met:
- een conventionele intrest gelijk aan de intrest voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransactie;
- een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het uitstaande bedrag.

Als de cliënt een provisie of ereloonnota niet tijdig betaalt, dan kan de advocaat van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn toekomstige werkzaamheden opschorten.

Artikel 5

De overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt eindigt door de voltooiing van de opdracht.

Elke partij kan de samenwerking op elk ogenblik beëindigen.

De advocaat kan de opdracht onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de cliënt als de advocaat vaststelt dat de omstandigheden veranderen zodanig dat de prestatie van de advocaat strijdig is met de wet of professionele regels toepasselijk op advocaten.

Na de beëindiging van de opdracht vergoedt de cliënt de advocaat voor het uitgevoerde werk en de opgelopen kosten tot en met de effectieve datum van beëindiging.

Artikel 6

Buiten de gebruikelijke taken in het advocatenkantoor, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder zijn verantwoordelijkheid, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Als voor de uitvoering van de opdracht beroep dient te worden gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet aleen met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

Artikel 7

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt.

Als de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom hij/zij bedrag niet doorstort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 8

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor de opdracht die de cliënt hem toevertrouwt.

Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de vergoeding van de schade die de cliënt zou kunnen lijden tengvolge van een beroepsfout van de advocaat beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,-.

Artikel 9

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd, die toepassing maken van het Belgische recht.

Nog vragen?

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over de cookies, stuur een mailtje naar johan@christoffelsadvocaten.be.